Profesjonalne pomiary ruchu drogowego


Celem prowadzonych badań jest dokładna ocena natężenia ruchu pojazdów na drogach wszystkich kategorii. To bardzo wiarygodne źródło o ruchu drogowym na danym odcinku. Dane te są wykorzystywane przez różnego typu instytucje i organa państwowe: samorządy, Policję, Zarządy Dróg, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, czy jednostki naukowe. Pomiar natężenia ruchu niezbędny jest dla wielu projektów budowlanych, realizacji dróg oraz innych przedsięwzięć. Monitoring rejestrujący ruch, wspiera również służby porządkowe, osoby odpowiedzialne za strategiczne planowanie rozwoju infrastruktury oraz statystyków i planistów. System pomiaru ruchu dostarcza danych do planowania, projektowania i zarządzania remontem sieci drogowej. Wyniki badań przekazywane są w postaci sprawozdania w postaci elektronicznej w odpowiednio przygotowanych arkuszach kalkulacyjnych.

Pomiary natężenia ruchu drogowego wykonywane przez nas polegają na rejestracji liczby przejeżdżających pojazdów z podziałem na ich kategorie za pomocą profesjonalnych wideorejestratorów. Następnie cały materiał jest analizowany i opracowywany w siedzibie naszej Firmy. Badanie odbywa się zgodnie z indywidualnymi ustaleniami lub przez określony przepisami czas w wyznaczonych przez Państwa drogach.

Pomiar natężenia ruchu wykonywany jest w celu:

 • przeprowadzania analiz środowiskowych
 • przeprowadzania analiz ekonomicznych
 • podjęciu decyzji o budowie i przebudowie dróg
 • analiz obciążenia linii komunikacji miejskiej lub linii kolejowych
 • opracowania projektów organizacji ruchu
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych
 • w celu klasyfikacji dróg pod względem priorytetów w sieci drogowej na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym
 • analizy w zakresie ochrony środowiska, np. zanieczyszczenie powietrza czy poziom hałasu.

Uwzględniane są następujące zmienności ruchu:

 • godzinowa w trakcie doby
 • dobowa w trakcie tygodnia
 • dobowa w ciągu roku

Pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych

Pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo­-drogowych polega na rejestracji w ciągu przez dwie kolejne doby (w dniach wtorek – środa lub środa – czwartek) liczby pojazdów przejeżdżających przez wskazany przejazd kolejowo- drogowy za pomocą profesjonalnych wideorejestratorów.

Następnie cały materiał jest analizowany i opracowywany w siedzibie naszej Firmy. Badanie odbywa zgodnie z warunkami opisanymi w treści załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.