Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

  1. zarząd drogi,
  2. organ zarządzający ruchem,
  3. podmiot zarządzający drogą wewnętrzną,
  4. inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt. 1-6 ww. rozporządzenia,
  5. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w § 11 pkt. 1-3 ww. rozporządzenia.
Czasowa organizacja ruchu – ul. Opolska